Świadczenia medyczne

Wszystkie usługi medyczne świadczone są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie należą:
– całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
– badania i porady lekarskie,
– leczenie farmakologiczne,
– zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
– edukacja zdrowotna pacjentów i członków ich rodzin, przygotowująca rekonwalescenta i jego rodzinę (opiekuna)
do samoopieki i samopielęgnacji,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych.

procent